De Overnamemonitor H1-2022: Overnames binnen het verzekeringsintermediair in tijden van onzekerheid

De veranderende marktomstandigheden houden de gemoederen flink bezig. Oplopende inflatiecijfers na een decennium van expansief monetair beleid, oplopende energieprijzen door geopolitieke spanningen als gevolg van een gewapend conflict op het eigen continent en aanhoudende verstoringen van toeleveringsketens in het verre oosten, zorgen voor een onzekere toekomst.

Veranderende marktomstandigheden

De veranderende marktomstandigheden lijken echter aan de markt voor het verzekeringsintermediair, een markt die zich kenmerkt door stabiele kasstromen en bijbehorende relatief hoge multiples, voorbij te gaan. Van vertraging op de overnamemarkt is hierdoor vooralsnog geen sprake. Wel lijkt het erop dat er een plateau is bereikt qua aantal transacties. Evenals in eerdere jaren is de eerste helft van het jaar rustiger met minder aantallen en een kleiner dealvolume. In deze overnamemonitor gaan we nader in op de impact van deze macro-economische ontwikkelingen op de overnames binnen het verzekeringsintermediair.

Ook andere ontwikkelingen die een grote weerslag hebben op het verdienmodel van het verzekeringsintermediair komen aan bod. Automatisering en standaardisering zijn hierin belangrijke factoren. Daarnaast is duurzaamheid een thema dat binnen het intermediair aan terrein wint.

Provisietransparantie: zegen of vloek

Binnen het verzekeringsintermediair zijn er weinig zaken zo omstreden als actieve provisietransparantie. Alhoewel er al sinds 2017 sprake is van passieve provisietransparantie blijkt uit onderzoek van de AFM dat hier slechts mondjesmaat gebruik van wordt gemaakt. We bespreken de vraag of actieve provisietransparantie op korte termijn ook voor zakelijke verzekeringen zal gaan gelden en wat hiervan de impact op (de overnamemarkt binnen) het verzekeringsintermediair zal zijn.

Download gratis de overnamemonitor

De Overnamemonitor Verzekeringsmarkt is een exclusieve uitgave van BHB Dullemond. In onze overnamemonitor wordt een compleet beeld gegeven van alle overnames en acquisities in de eerste helft van 2022. De cijfers en trends in de overnamemonitor geven meer inzicht en transparantie in de huidige én toekomstige ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt. Via het onderstaande invulformulier kunt u de laatste en eerdere versies gratis bij ons opvragen.